Lãnh đạo Sở và Văn phòng

- Ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra

  Điện thoại: 0914 088 116

  Email: thaittr@yahoo.com.vn

 

- Ông Nguyễn Đỏ- P. Chánh Thanh tra

  Điện thoại: 0985 355 837

  Email: 

 

- Ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0913 445 867

  Email: 

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 859 155

  Fax: 0235 3 858 610