Lãnh đạo Sở Tư Pháp

- Ông Đặng Văn Đào - Giám đốc

  Số điện thoại: 0906 510 501

  Email: dangvandaostp@gmail.com

 

- Ông Bùi Xuân Hiếu - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 811 846 - 0905 420 571

- Ông Trương Bốn- Phó GIám đốc 

    Số điện thoại: 

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chánh Văn Phòng

  Số điện thoại: 0235 3 852 271

  Email: Cucntk.qnm@mọ.gov.vn