Lãnh đạo Sở và Văn phòng

 

- Bà Trần Thị Hồng Thúy - Giám đốc

  Điện thoại : 0914 242 036 

  Email: hongthuy.clc@hotmail.com
 
 
- Ông Trần Thành - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0902 957 260

  Email: tranthanhbtbclc@gmail.com

 

- Ông Lê Vĩnh Thuận - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0977 029 290

  Email: levinhthuanmpa@gmail.com