Lãnh đạo Ban Dân tộc

 

Ông A Lăng Mai - Trưởng ban

  Điện thoại:  0901.122.433

  Email: maialquangnam.gov.vn

 

- Ông Đinh Văn Hươm - Phó Trưởng ban

  Điện thoại: 0235 3 852 721 - 0868397789

  Email: huomdv@quangnam.gov.vn1962@gmail.com

 

- Ông Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng ban

  Điện thoại: 0235 3 813 275 - 01634 050 007

  Email: dangtangianqnam@gmail.com

 

- Trần Văn Tẩn - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 812 277

  Email: tranvantan.bdt.quangnam@gmail.com