Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ

 

- Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch  UBND tỉnh, Trưởng Ban

  Điện thoại: 0923 596 688

  Email: thanhdolab24@gmail.com

 

- Huỳnh Tấn Triều - Phó Trưởng Ban TT

  Điện thoại: 0235 3 852 501 - 0903 575 469

  Email: tantrieuns@gmail.com

 

- Trần thị sương - Phụ trách văn phòng

  Điện thoại:  0122 2468 142 - 0235 3 825 054

  Email: tranthisuong79@gmail.com