- PGS.TS. HUỲNH TRỌNG DƯƠNG - HIỆU TRƯỞNG

 Số điện thoại: 0510 3829047

 Email: htduong@qnamuni.edu.vn

 

- TS. VŨ THỊ PHƯƠNG ANH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Số điện thoại: 0914246872

 Email: vuphuonganhdbqh@gmail.com

 

- Ông Trần Hưởng - Trưởng phòng HC - TH

  Điện thoại: 0235 3 812 834

  Email: tranhuong.qut@gmail.com

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 812 834

  Fax: 0235 3 812 931