Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

 

- Ông Lương Văn Vui - Hiệu trưởng 

  Điện thoại: 0235 3 812 489

  Email: vuiluong@ckq.edu.vn

 

- Ông Phạm Hồng Chương

  Điện thoại: 0918 240 055

  Email: chuonghp@ckq.edu.vn

 

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng TC - HC

  Điện thoại: 0235 3 851 442

  Email: nguyenanhdung@ckq.edu.vn

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 851 442

  Fax: 0235 3 858 001