* THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 
 

- Họ tên:  Phan Việt Cường - Chủ tịch HĐND

- Điện thoại: 0905 292 752

- Email: cuongnctu@gmail.com

____________________________________________________


 

- Họ tên: Trần Xuân Vinh– Phó Chủ tịch HĐND

- Điện thoại:  0913465737

- Email: 

____________________________________________________

- Họ tên: Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND 

- Điện thoại: 

- Email: 

 

____________________________________________________

 

- Họ tên: Lê Quang Trung - Chánh Văn phòng

- Điện thoại:  0903.553199

- Email: