Lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

 

Võ Xuân CaUVBTV Tỉnh uỷ - Chủ tịch

  Điện thoại: 0235 3 859 678

  Email: caubmtqnam@gmail.com

 

- Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực

  Điện thoại: 0235 3 852 552

  Email: phhung78@gmail.com

 

- Lê Thái Bình- Phó Chủ tịch

  Điện thoại: 0235 3 859 557

  Email: lebinhubmtqn@gmail.com

 

- Hồng Thị Nga UVTT-Chánh VP

  Điện thoại: 0235 3 852 554

  Email: ngavpmtqn@gmail.com

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 811 245

 Fax: 0235 3 811 245