UBND huyện Nam Trà My
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:0510.3880015 Email : phongcnttntmy@gmail.com