UBND huyện Nam Trà My
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:0235.3880015 Email : vphdndubnd.namtramy@quangnam.gov.vn