Quyết định về cơ chế khuyến khích, bảo tồn phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020

.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số: 2821/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày   17 tháng  9  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về cơ chế khuyến khích, bảo tồn phát triển sâm Ngọc Linh
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 834/TTr-SYT ngày 18/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 – 2020 (gọi tắt là cơ chế) với các nội dung như sau:

I. Nội dung hỗ trợ

1. Phạm vi hỗ trợ:

- Khu vực trồng sâm Ngọc Linh: theo quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, trong đó tập trung ở các xã: Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang;

- Bảo tồn tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và bảo tồn chủ động từ nguồn gây trồng tại khu vực do Trạm Dược liệu Trà Linh thuộc Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam quản lý.

- Những vùng di thực sâm Ngọc Linh tại các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang sau khi đã được các cơ quan chuyên môn kiểm định, chứng nhận chất lượng sâm và đảm bảo các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng...).

2. Đối tượng được hỗ trợ:

- Hộ gia đình (đã đăng ký thành nhóm hộ) có hộ khẩu thường trú tại các địa phương trong phạm vi hỗ trợ, có nhu cầu và khả năng đầu tư trồng sâm, đảm bảo các quy định về điều kiện được hỗ trợ;

- Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam;

- Trại Sâm Tắc Ngo thuộc UBND huyện Nam Trà My.

3. Điều kiện được hỗ trợ:

- Hộ gia đình phải đăng ký thành nhóm hộ và đảm bảo các thủ tục về nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, nhận rừng và đất rừng theo đúng trình tự quy định của pháp luật về lâm nghiệp;

- Tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ rừng đối với từng loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp;

- Cam kết không thực hiện các hành vi: Dẫn nhập sâm ngoại lai vào khu vực trồng sâm Ngọc Linh; lợi dụng chính sách hỗ trợ mua sâm giống của Nhà nước để hưởng lợi; bán sâm chưa đến tuổi khai thác;

- Tuân thủ đầy đủ các quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác sâm Ngọc Linh, chịu sự kiểm tra, giám sát và nghiệm thu của các cơ quan chức năng.

4. Các cơ chế hỗ trợ:

- Hỗ trợ về đất:

+ Nhóm hộ gia đình được nhận khoán, quản lý, bảo vệ rừng ở phân khu phục hồi sinh thái, phân khu hành chính dịch vụ và rừng phòng hộ theo quy hoạch và kế hoạch giao khoán để quản lý, bảo vệ rừng kết hợp trồng sâm dưới tán rừng;

+ Trạm Dược liệu Trà Linh được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ rừng để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ về giống:

+ Đối với hộ gia đình (đã đăng ký thành nhóm hộ): Ngân sách tỉnh hỗ trợ  80% giá mua cây sâm giống (giá sâm giống do Sở Tài chính định giá từng năm), nhưng không quá 500 cây/hộ/năm.

+ Trại Sâm Tắc Ngo thuộc UBND huyện Nam Trà My: Mức hỗ trợ bằng mức hỗ trợ cho nhân dân, số lượng cây giống hỗ trợ tùy tình hình thực tế từng năm và được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hỗ trợ về tín dụng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức lãi suất cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo với mức lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với các ngân hàng thương mại; mức vay tối đa không quá 30.000.000 đồng/hộ, dùng để mua sắm trang thiết bị quản lý và bảo vệ vườn sâm, thời gian vay không quá 07 năm.

- Các hỗ trợ khác: Hộ gia đình (đã đăng ký thành nhóm hộ) được hưởng kinh phí quản lý, bảo vệ rừng theo quy định hiện hành; hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý nhà nước về giống để tự tổ chức sản xuất giống phục vụ cho đầu tư phát triển vùng sâm nguyên liệu trên đất được giao khoán; tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; được tập huấn và hỗ trợ xây dựng mô hình theo các chương trình khuyến nông, giảm nghèo.

II. Giải pháp

1. Thực hiện quy hoạch phân khu chức năng ở khu vực rừng đặc dụng kết hợp với quy hoạch chi tiết để bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh, gắn với chủ thể tổ chức quản lý rừng có hiệu quả. Trên cơ sở quy hoạch, tổ chức việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, giao rừng, cho thuê rừng theo đúng quy định với từng loại rừng và từng loại phân khu chức năng, đồng thời giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng rừng để trồng sâm một cách hiệu quả.

2. Quản lý nghiêm ngặt nguồn giống, đảm bảo cây giống phục vụ cho mục tiêu nuôi trồng, phát triển được lấy từ sâm Ngọc Linh tại vùng bản địa Ngọc Linh. Nghiêm cấm mọi trường hợp dẫn nhập sâm ngoại lai vào khu vực trồng sâm Ngọc Linh và các vùng di thực khác.

3. Hoàn thành xây dựng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm Ngọc Linh, xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh - Quảng Nam trên thị trường trong và ngoài nước xứng đáng với tiềm năng và giá trị vốn có của cây sâm.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực trồng sâm; xây dựng ý thức bảo vệ, phát triển cây sâm Ngọc Linh gắn với ý thức bảo vệ rừng nguyên sinh, thực hiện tốt chính sách duy trì, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

5. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc các loại cây dược liệu, nhất là cây sâm Ngọc Linh và các dự án bảo tồn, di thực khác. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, cá nhân tham gia bao tiêu sản phẩm, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho người trồng.

6. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra số lượng sâm giống đã hỗ trợ; chú trọng việc nhân rộng mô hình trồng sâm tập trung theo từng nhóm hộ để đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, tổ chức bảo vệ các vườn sâm, đảm bảo an ninh, trật tự, hạn chế việc thất thoát, mất trộm.

 Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc triển khai thực hiện cơ chế;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành liên quan và UBND huyện Nam Trà My kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND huyện Nam Trà My rà soát,
lập quy hoạch chi tiết khu bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân có nhu cầu trồng sâm theo đúng quy định;

- Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xử lý những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Nam Trà My thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến việc phát triển vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My.

                3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn trong dự toán kế hoạch hàng năm để thực hiện cơ chế;

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ đưa nhiệm vụ bảo tồn gen sâm Ngọc Linh vào danh mục nhiệm vụ bảo tồn gen cấp nhà nước;

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành việc đăng ký chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh.

5. Các Sở, Ban, ngành liên quan:

- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện tốt cơ chế khuyến khích phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh;

- Các tổ chức tín dụng tăng cường nguồn vốn vay trung hoặc dài hạn để cho các hộ gia đình vay vốn nuôi trồng, phát triển sâm Ngọc Linh và phối hợp với Sở Tài chính thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất vay theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai việc hỗ trợ và quản lý giống sâm trong nhân dân;

- Hàng năm đánh giá kết quả phát triển vùng sâm trong nhân dân, báo cáo UBND tỉnh;

- Bố trí đất đai cho việc trồng, phát triển sâm Ngọc Linh trong phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương phối hợp triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN  tỉnh;
- Các Phó Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, HCTC, TH, VX;

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
 

Đã ký

Lê Văn

Tin liên quan