Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020
Tiêu đề Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020
Mô tả ngắn UBND tỉnh ký quyết định 14/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020.
Tải về

Nội dung liên quan