Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2768 ngày 5/5/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó lưu ý tập trung đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, bảo đảm đúng với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 và các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại các buổi làm việc với đơn vị tư vấn.

Phối hợp chặt chẽ với Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng nội dung Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2022), trong đó xây dựng Chương trình chi tiết Hội thảo, những vấn đề trọng tâm cần đặt bài viết tham luận và những vấn đề cần tập trung thảo luận tại Hội thảo. 

Thực hiện cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch của tỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6045/BKHĐT-QLQH ngày 09/9/2021.

Rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền những vấn đề bất cập, vướng mắc của Luật Quy hoạch và những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy hoạch còn chồng chéo, chưa thống nhất.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác quy hoạch trong sự phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương và cả nước. Xác định công tác quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác quy hoạch, coi đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. 

Tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Khoản 1; trong đó lưu ý phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tham gia góp ý, làm việc với đơn vị tư vấn trong suốt quá trình triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

File đính kèm: Công văn

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...