Các khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Nghị quyết áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác theo quy định của Luật Chăn nuôi, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP (trừ nuôi chim yến và nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường).

Cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực quy định tại Điều 2 Nghị quyết này đã xây dựng hoặc hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực được hoạt động đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 nhưng phải tuân thủ các quy định về điều kiện chăn nuôi, quản lý vật nuôi theo quy định của pháp luật, không được xây dựng cơi nới, mở rộng quy mô chăn nuôi. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 phải dừng chăn nuôi hoặc di chuyển đến địa điểm phù hợp (theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc theo quy hoạch khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt).

Tin liên quan