Tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn gửi: UBMTTQVN tỉnh; các Hội, đoàn thể tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững.

Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững trong chỉ tiêu giảm nghèo của địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 để thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững đáp ứng Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn lồng ghép phân bổ thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

UBMTTQVN tỉnh; các Hội, đoàn thể tỉnh; các Sở, ban, ngành hưởng ứng, ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 theo nội dung Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3043/QĐUBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực để hỗ trợ các điều kiện sản xuất, tao sinh kế nhằm cải thiện thu nhập, giải quyết chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững trong chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. 

 

Tin liên quan