HĐND tỉnh phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Ảnh minh họa.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2023. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Cụ thể, Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021 tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh với những nội dung sau: Tổng thu ngân sách nhà nước quyết toán năm 2021 là 41.250.155 triệu đồng (tăng so với số phê chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND là 333.705 triệu đồng). Trong đó, thu xuất nhập khẩu: 3.694.662 triệu đồng (tăng so với số phê chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND là 333.705 triệu đồng). 

File đính kèm: Nghị quyết, Biểu mẫu số 50.

Tin liên quan