Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đất san lấp tại 05 điểm Mỏ được phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ- HĐĐGQKTKS ngày 14/02/2023, kết quả tổ chức đấu giá như sau:

1. Quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ TP BS-01 thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước: 

- Tổ chức trúng đấu giá: Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lành. Mã doanh nghiệp: 0402135374; Địa chỉ: 47 Khê Mỹ Đông 1, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Với giá trúng đấu giá: R = 222,5 %.

2. Quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại các điểm mỏ TP-BS02 Bãi Đá Chồng, thôn Phú Vinh; TP-BS03 Bãi Bến Sếu, thôn Tài Thành và TP-BS04 Bãi Mù Mắt, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước:

- Tổ chức trúng đấu giá: Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lành; Mã doanh nghiệp: 0402135374; Địa chỉ: 47 Khê Mỹ Đông 1, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; giá trúng đấu giá: R = 136 %.

3. Quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ TP-BS05 đồi Dương Phụng, thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước: Tổ chức trúng đấu giá: 

-Công ty Cổ phần xây dựng Toàn Tiến. Mã số doanh nghiệp: 4001023906. Địa chỉ: 100 Hồ Nghinh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giá trúng đấu giá: R = 4,08 %

4. Quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ TP-BS06 khu vực Gò Chua, thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước:

- Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH Xây dựng Kiều Gia Phát. Mã số doanh nghiệp: 4001220661. Địa chỉ: Quốc lộ 40B, thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước. Giá trúng đấu giá: R = 4,08 %;

5. Quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ TP-BS10 khu vực đồi Hố Nước, thôn 6, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước: 

- Tổ chức trúng đấu giá: Công ty Cổ phần VINACONEX 25. Mã số doanh nghiệp: 4000378261. Địa chỉ: 89A - đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố  Đà Nẵng. Giá trúng đấu giá: R = 3,63%.

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Công văn số 2465/STNMT-KS ngày 17/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thay thế Công văn số 74/STNMT-KS ngày 07/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn quy trình, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước - Cơ quan Thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Quảng Nam - Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, Văn phòng HĐND-UBND huyện Tiên Phước đăng tải công khai kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước.

File đính kèm: Kết quả trúng thầu.

 

Tin liên quan