Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021

Tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2021

Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2021

Cục Thống kê Quảng Nam có báo cáo 488/BC-CTK ngày 23/7/2021 về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 5, 5 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 5, 5 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng ba và 3 tháng năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng ba và 3 tháng năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng hai và 2 tháng năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng hai và 2 tháng năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Quý IV và năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Quý IV và năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020