Báo cáo kết quả nghiên cứu các phương án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D, tỉnh Quảng Nam

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 232/BC-UBND về kết quả nghiên cứu các phương án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D, tỉnh Quảng Nam

Báo cáo tình hình công tác, quản lý, điều hành, kết quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 5623/UBND-TH ngày 25/8/2022 báo cáo tình hình công tác, quản lý, điều hành, kết quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022

Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 87 về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 4, 4 tháng năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, Quý I/2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2022

UBND tỉnh vừa ban hành báo cáo 66 về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 3, Quý I/2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2022.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng năm 2022

UBND tỉnh vừa có báo cáo số 43 về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KTXH tháng 2, 2 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 năm 2022.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2022

Ngày 27/1, UBND tỉnh có báo cáo số 22 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý IV và năm 2021

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý IV và năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng năm 2021

UBND tỉnh vừa có báo cáo 235/BC-UBND tỉnh về Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 11/2021, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2021

UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 10, 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm 02 tháng cuối năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2021

UBND tỉnh vừa có báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của UBND tỉnh tháng 9, 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2021
Dữ liệu đang được cập nhật...