Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý IV và năm 2021

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý IV và năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng năm 2021

UBND tỉnh vừa có báo cáo 235/BC-UBND tỉnh về Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 11/2021, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2021

UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 10, 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm 02 tháng cuối năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2021

UBND tỉnh vừa có báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của UBND tỉnh tháng 9, 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2021

Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021

Tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2021

Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2021

Cục Thống kê Quảng Nam có báo cáo 488/BC-CTK ngày 23/7/2021 về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 5, 5 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 5, 5 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng ba và 3 tháng năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng ba và 3 tháng năm 2021