Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký quyết định số 2860 ngày 27/7/2022 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021.

Thông báo lịch kiểm tra chi trả dịch vụ môi trường rừng đợt 2 năm 2022

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng vừa thông báo lịch kiểm tra chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đợt 2 năm 2022 tại các đơn vị Chủ rừng.

Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 6 tháng đầu năm 2022 và Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng họp thường kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 đầu năm

Chiều ngày 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp thường kỳ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam.

Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh (đợt 2)

UBND tỉnh vừa ký quyết định 1916 ngày 20/7/2022 phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 2).

Giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị thực hiện trong năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 4450 giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị thực hiện trong năm 2022.

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao năng lực thực thi Chính sách chi trả DVMTR và công tác bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam vừa tổ chức khóa tập huấn tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR theo Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam.

Kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam, để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chi trả DVMTR hàng năm đạt kết quả cao. Ngay từ đầu năm, Phòng Kiểm tra - Giám sát đã tham mưu cho Giám đốc Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-QBV&PTR ngày 23/02/2022 về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2022.

Ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ

Tổng Cục Lâm nghiệp vừa ký quyết định 197 ngày 4/7/2022 về Ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ.

Diện tích chi trả DVMTR rải khắp 11 xã, thị trấn của huyện Phước Sơn với 42.764,68ha

Ngay từ đầu năm 2022, tại huyện Phước Sơn các chủ rừng đã tổ chức giao khoán quản lý bảo vệ rừng (BVR) cho cộng đồng dân cư và lực lượng BVR chuyên trách theo Nghị quyết số 38 ngày 8.12.2021 của HĐND tỉnh để quản lý, bảo vệ với diện tích 65.156,09ha.