Thông báo kết luận tại buổi tiếp một số nhân viên y tế tuyến xã, huyện Duy Xuyên

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp một số nhân viên y tế tuyến xã, huyện Duy Xuyên

Thông báo tiếp công dân liên quan đến dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân liên quan đến dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Thông báo kết luận tiếp công dân liên quan đến dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân liên quan đến dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc