Lấy ý kiến hướng dẫn mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án Giảm nghèo thông tin năm 2023

Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn gửi các Sở Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án Giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong năm 2023.

Việc lấy ý kiến nhằm đảm bảo công tác triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án năm 2023, phù hợp với các địa phương, tránh trùng lặp, dàn trải, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ hiệu quả. Bộ TTTT đề nghị các Sở TTTT căn cứ nhu cầu thực tiễn tại địa phương, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đặc thù tại địa phương và gửi ý kiến về Bộ TTTT để tổng hợp, hoàn thiện văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án năm 2023 theo quy định.