Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1691 ngày 23/3/2022 ban hành kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn 719 ngày 28/1/2022 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ

UBND tỉnh ký quyết định 160 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ.

Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh ký quyết định 3790 ngày 24/12/2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030

UBND tỉnh đã ký quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 78 về thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công khai thông tin nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà My vừa có Thông báo 1199/TB-UBND, ngày 26/11/2021 về việc công khai thông tin nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

Phước Sơn lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện

UBND huyện Phước Sơn có thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện.

Góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.