Video: Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số 2023 - số 6 vòng loại

Cuộc thi số 6 vòng loại với sự tham gia tranh tài của 3 đội gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An.

Video: Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số 2023 - số 5 vòng loại

Cuộc thi số 5 vòng loại với sự tham gia tranh tài của 3 đội gồm Nam Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn

Video: Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số 2023 - số 4 vòng loại

Cuộc thi số 4 vòng loại với sự tham gia tranh tài của 3 đội gồm Hiệp Đức, Bắc Trà My, Núi Thành

Video: Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số 2023 - số 3 vòng loại

Cuộc thi số 3 vòng loại với sự tham gia tranh tài của 3 đội gồm Đại Lộc, Tam Kỳ, Quế Sơn

Video: Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số 2023 - số 2 vòng loại

Cuộc thi số 2 vòng loại với sự tham gia tranh tài của 3 đội gồm Phú Ninh, Điện Bàn, Đông Giang

Video: Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số 2023 - số 1 vòng loại

Số 01 vòng loại cuộc thi với sự tranh tài của 03 đội gồm Nam Giang, Tiên Phước, Tây Giang
Dữ liệu đang được cập nhật...