Phấn đấu đưa Phước Sơn, Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

Phước Sơn và Bắc Trà My là hai huyện miền núi đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Quảng Nam. Với những chương trình, chính sách đặc thù được triển khai đồng bộ trong thời gian qua đã từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, dần đưa hai huyện này thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Hội Nông dân Phước Sơn quyết tâm hỗ trợ bà con thoát nghèo bền vững

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Phước Sơn về phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện luôn đồng hành cùng với hội viên nông dân trong phát triển kinh tế hộ, nhóm hộ.

Ý nghĩa từ chương trình đồng hành cùng hộ nghèo ở Bắc Trà My

“Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo” là chương trình ý nghĩa đã giúp hàng trăm hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện thoát nghèo, vươn lên làm ăn phát triển kinh tế, nhất là đối với hộ đồng bào người dân tôc thiểu số.

Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/10 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025.

Xã Quế Hiệp triển khai thực hiện chương trình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Xã Quế Hiệp vừa ban hành kế hoạch thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Phân bổ vốn thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 của Dự án 4 thuộc Chương trình MQG giảm nghèo bền vững năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2196/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023.

Đông Giang ban hành kế hoạch truyền thông về giảm nghèo

UBND huyện Đông Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện.

Động lực để nông dân vùng núi thoát nghèo

Thời gian qua, quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện Phước Sơn đã phát huy hiệu quả trong việc giúp đỡ hội viên nông dân, nhất là đồng bào thiểu số khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.