Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, hội - đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Tiếp nhận 83 chỉ tiêu vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2023

Nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2023.

Quảng Nam thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của năm 2022

Ngày 03/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định 662/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch "Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo, tuyên truyền, định hướng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức và phòng tránh tai nạn bom mìn 04/4/2023.

Trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2023.

HĐND tỉnh phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2023.

Điều chỉnh diện tích một số danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 02 điều chỉnh diện tích một số danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 21/4/2022, 31/NQ-HĐND ngày 20/7/2022, 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022.

Quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết 02 quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.