Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3059/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất Quy hoạch Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình, Khu Kinh tế mở Chu Lai

Ngày 21/10, UBND tỉnh có Thông báo 472/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1875/QĐ-UBND, ngày 12/10/2021 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang thực hiện trong năm 2021.

Thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 64/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 28/9, UBND tỉnh có Quyết định 2735/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào khu sản xuất huyện Tiên Phước

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2597/QĐ-UBND, ngày 13/9/2021 về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước có tổng cộng giá trị các gói thầu hơn 15 tỷ đồng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS huyện Phước Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2555/QĐ-UBND, ngày 6/9/2021 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành), huyện Phước Sơn.

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2439/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 20).

Kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh 1

UBND tỉnh vừa có Thông báo 365/TB-UBND, ngày 24/8/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Thông báo kết luận cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai lập Quy hoạch của tỉnh

UBND tỉnh vừa có Thông báo 344/TB-UBND, ngày 17/8/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.