Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Hoành
Ông Nguyễn Văn Hoành

Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện

nguyenvanhoanhntmy@gmail.com
2 Trần Duy Dũng
Ông Trần Duy Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư H.U - CT HĐND huyện

dungduytran@gmail.com
3 Nguyễn Đình Bình
Ông Nguyễn Đình Bình

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

dinhbinh_ntmy@yahoo.com.vn