Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Quyết định thành lập: số 949/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam

 

A. Thông tin chung:
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 05103.880.717 - 05103.880.269; Fax: 05103.880.717; Email: phongldtbxhntm@gmail.com

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

Số ĐT/Email

1NGUYỄN XUÂN BA

10/10/1966

Điện Hồng-Điện Bàn-Q.Nam

Trưởng phòng

0985.679.541
batbxh@gmail.com

2PHẠM VĂN XUÂN

05/02/1970

Trà Dơn-Nam Trà My-Q.Nam

Phó Trưởng phòng

01244.955.949

 3 ĐẶNG DUY BA
 

 
 

28/05/1980

 Núi Thành
 

- Quảng Nam
 

 Phó Trưởng phòng 0917227955
vpubndntm.ba@gmail.com
4NGUYỄN XUÂN KHIẾT

15/5/1967

An Đồng-Quỳnh Phụ-Thái Bình

Kế toán

0978.420.100

5LÊ MINH NHÂN

20/10/1967

Tam Hiệp-Núi Thành-Q,Nam

Chuyên viên

01228.518.926
leminhnhanntm@gmail.com

6LÊ VĂN HÙNG ĐÔ

20/6/1985

Bình Quý-Thăng Bình-Q.Nam

Chuyên viên

01682.796.697
0935.21.11.31
hungdo.tbxhntm@gmail.com

7LÊ TIẾN LUẬN

20/10/1981

Trà Don-Nam Trà My-Q.Nam

Cán sự

01678.907.861
lehuuluanntm@gmail.com

8NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

18/10/1983

Tam Tiến-Núi Thành-Q.Nam

Văn thư-Thủ quỹ

0982.448.056
thanhhuongntm@gmail.com

9HỒ PHÚ NINH

25/4/1984

Trà Mai-Nam Trà My-Q.Nam

Cán sự

01692.643.232
phuninh.ldtb.ntm@gmail.com

10ĐẶNG DUY TRUNG

25/02/1989

Tam Hòa-Núi Thành-Q.Nam

Chuyên viên

0979.930564
dangduytrung@gmail.com

11NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

21/7/1991

Tân Thạnh-Tam Kỳ-Q.Nam

Chuyên viên

0977.765.215
phuonglan.tbxhntm@gmail.com

B. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
I. Vị trí và chức năng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Vị trí
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Nam Trà My để hoạt động.
2. Chức năng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về: Lao động, việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bắt buộc, tự nguyện), bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công với nước; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực được giao.
3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức Phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.
5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký dạy nghề; tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động dạy nghề của các cá nhân, tổ chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ, quỹ đền ơn đáp nghĩa.
7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân xã trong việc thực nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với nước và các đối tượng chính sách xã hội. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện.
9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
III . Quyền hạn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền hạn như sau:  
1. Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã báo cáo, cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương và Xã hội.
2. Được mời các ngành, đơn vị, xã, tổ chức, cá nhân để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến chủ trương, quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách.
3. Được kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị, xã, các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
4. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện (bằng các quyết định cụ thể).
5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện, xã.   

Tin liên quan