Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện

TRẠM DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP
Quyết định thành lập số: 12/2003/QĐ-UB của UBND huyện

A. Thông tin chung:
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại/Fax: 05103880730. Email: tramdvktthnnntm@gmail.com.

 

STT

Họ tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

Số điện thoại/email

1

Lê Thị Thanh Hà

08/3/1977

Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngải

Phó Trạm

01697148884
hatramnn@gmail.com

2

Phạm Tỵ

15/10/1956

Trà Đông, Bắc Trà My

CBKT

01663612697
typhamnn@gmail .com

3

Nguyễn Đình Tới

04/9/1981

Tiên Thọ, Tiên Phước

CBKT

0962715577
toinguyennn@gmail.com

4

Đoàn Ngọc Nhân

17/11/1987

Bắc Trà My

Quảng Nam

CBKT

0978663554
kimchiduong.doan2@gmail. com

5

Hồ Thị Mười

14/8/1983

Trà Mai, Nam Trà My

CBKT

01662193174
thimuoi83@gmail.com

6

Trần Thị Mỹ Phúc

1983

Tam Kỳ
- Quảng Nam

Kế toán

0979833783
myphuctran@gmail.com

 

B. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

I. Vị trí, chức năng:

Triến khai các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về các lĩnh vực nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tổ chức thực nghiệm các quy trình biện pháp kỹ thuật về một số loại cây trồng, một số con vật nuôi thích hợp điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu trên địa bàn huyện cho năng suất cao, chất lượng tốt làm cơ sở chỉ đạo phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện.

+ Kết hợp với điều kiện thực nghiệm, hướng dẫn phổ biến khoa học kỹ thuật nông nghiệp đối với cán bộ và nhân dân trong huyện, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường công tác Khuyến nông - Khuyến ngư góp phần vào việc xây dựng, ốn định đế đưa sự nghiệp nông nghiệp phát triển. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt việc phòng trừ sâu, bệnh, chuột, thú y, truyền giống gia súc.

+ Tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tổng kết, đánh giá nhân rộng các mô hình Khuyến nông - Khuyến ngư trên địa bàn huyện.

Tin liên quan