Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM VHTT – TT HUYỆN NAM TRÀ MY
Quyết định thành lập số: 35/2003/QĐ-UB của UBND huyện Nam Trà My
 

     
A. Thông tin chung:
Địa chỉ: Thôn 2 xã Trà Mai , huyện Nam Trà My, Quảng Nam
Điện thoại/Fax: 0510 3 880 060 Email: trungtamvhtt.ntm@gmail.com

STTHỌ TÊNNGÀY SINHQUÊ QUÁNCHỨC VỤSỐ ĐT/EMAIL
1 Ngô Hoàn Vũ
 
04/10/1982
 
 Thăng Bình - Quảng Nam
 
 Phó giám đốc
 
0934872878
hoanvuvhtt@gmail.com
 

2

Lê Thanh Minh27/10/1980

Tam Kỳ – Quảng Nam

Kỹ thuật

0978436427
lethanhminh4@gmail.com

3

Đoàn Văn Soạn10/5/1971

Tam kỳ - Quảng Nam

Đội trưởng ĐTTLĐ

0988336089
vansoanno@gmail.com

4

Nguyễn Đình Quang Vy16/11/1981

Bắc Trà My - QNam

Tuyên truyền

01655677176
nguyendinhquangvy@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thu Quyên2/9/1980

Bắc Trà My – Q Nam

Văn Nghệ

0935880886
thuquyen.vhtt.ntm@gmail.com

6

Võ ngọc Tuấn17/11/1982

Bắc Trà My - QNam

Nhạc công – Văn nghệ

0935880770
tuandn82@gmail.com

7

Nguyễn Thị Bích Niệm25/1/1986

Bắc Trà My - QNam

Văn phòng

01633099302
bichniem86@gmail.com

8

Lê Văn Anh4/8/1984

Tiên Phước QNam

TDTT

01656024315
anhvhtt@gmail.com

9

Huỳnh Thị Tú Thanh10/11/1988

Bắc Trà My - QNam

Thư viện

01699356156
huynhtuthanh101188@gmail.com

10

Hồ Văn Nái26/06/1983

Nam Trà My - QNam

Kỷ thuật

01626548254 


B. Vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
I. Vị trí, chức năng
Trung tâm Văn hóa - Thông tin cấp huyện, là đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Văn hóa - Thông tin cấp huyện có chức năng:
- Tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương;
- Tuyên truyền - cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở;
- Tổ chức các dịch vụ công về văn hóa, thông tin.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương và kế hoạch công tác của phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao, xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
2. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.
3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, thông tin lưu động, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề và các loại hình hoạt động khác phù hợp với nhiệm vụ được giao;
4. Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phương pháp công tác cho những người làm công tác văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn theo kế hoạch của phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao;
5. Biên soạn, xuất bản và phát hành theo quy định của pháp luật các tài liệu chuyên môn phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ;
6. Tổ chức các dịch vụ văn hóa, thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;
7. Hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;
8. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Ủy ban nhân dân cấp huyện, với phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và những cơ quan quản lý văn hóa, thông tin theo quy định;
9. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền; được ký kết hợp đồng lao động và quản lý lao động theo quy định của pháp luật;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân và phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao cấp huyện giao.
Đối với những Trung tâm Văn hóa - Thông tin cấp huyện được giao nhiệm vụ về thư viện, triển lãm, đài phát thanh, thể thao, ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định ở Quy chế này còn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các lĩnh vực được giao theo quy định.

Tin liên quan