Họp Hội đồng nhân dân xã Trà Cang

Họp Hội đồng nhân dân xã Trà Cang, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND xã Trà Cang vừa tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XII, bàn và ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền. Dự kỳ họp có bà Hồ Thị Minh Thuận - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã; đại biểu HĐND xã khóa XI (Nhiệm kỳ 2021 - 2026), đại biểu các ban, ngành, đoàn thể, các thôn và đại diện cử tri.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung do UBND xã trình, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính ngân sách năm 2023. Bên cạnh đó, UBND xã cũng trình Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã; Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết (1/500) khu trung tâm xã giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Thường trực và các Ban HĐND xã trình Báo cáo thực hiện nhiệm vụ HĐND năm 2023, kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 và các báo cáo thẩm tra theo quy định. Thường trực ủy ban MTTQ xã thông qua Báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trên cơ sở các nội dung trình và thảo luận của đại biểu dự kỳ họp, bà Hồ Thị Minh Thuận - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm chính trị của toàn xã trong thực hiện và hoàn thành cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của huyện. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng lưu ý Thường trực và các Ban HĐND xã trong việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ công tác; chú trọng việc tổ chức giám sát đối với các nhiệm vụ của địa phương trên các lĩnh vực, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, nâng cao tính trách nhiệm của người dân trong thụ hưởng các nguồn lực đầu tư. Bên cạnh đó, các vị đại biểu HĐND xã phải tăng cường trách nhiệm đại biểu nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, thực sự là người đại biểu cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri mang đến mỗi kỳ họp; đồng thời, chuyển tải các quyết sách của kỳ họp đến với cử tri để người dân nắm vững, đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Đ/c Hồ Thị Minh Thuận - PCT HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Kỳ họp đã thông qua 06 Nghị quyết trên các lĩnh vực trình tại kỳ họp.

 

Tin liên quan