Sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2 nộp hồ sơ trực tuyến

(BBT) Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam. BTT Cổng thông tin điện tử huyện Nam Trà My xin giới thiệu đến bạn đọc cách thức sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2 đển đăng nhập và gửi hồ sơ trực tuyến.

Truyền thông chuyển đổi số huyện Nam Trà My năm 2024

Ngày 24/01/2024, UBND huyện Nam Trà My ban hành Kế hoạch Truyền thông chuyển đổi số huyện Nam Trà My năm 2024.