Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 1-1-2022 đến 31-12-2022

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 1-1-2022 đến 31-12-2022

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 22/12

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 22/12

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 15/12/2022

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 15/12/2022

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 08/12

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 08/12

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 30/11

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 30/11

Công khai số liệu giải ngân KH năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 25/11/2022

Công khai số liệu giải ngân KH năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 25/11/2022

Công khai số liệu giải ngân KH năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 17/11/2022

Công khai số liệu giải ngân KH năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 17/11/2022

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 31/10

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 31/10

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 30/9

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 30/9

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 15/9

Công khai số liệu giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01 đến 15/9