Tìm kiếm

Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Tình hình quản lý, sử dụng và công khai tài sản công năm 2021 của tỉnh Quảng Nam 2022
2 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 2022
3 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Quảng Nam 2022
4 Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 2022
5 Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022 2021
6 Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 2021
7 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2021 2021
8 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 30/6/2021) 2021
9 Công khai tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021 2021
10 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 31/3/2021) 2021