Tìm kiếm

Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam 2023
2 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023 2023
3 Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của tỉnh Quảng Nam 2023
4 Báo cáo Công khai Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021 2022
5 Báo cáo Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023 2022
6 Tình hình quản lý, sử dụng và công khai tài sản công năm 2021 của tỉnh Quảng Nam 2022
7 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 2022
8 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Quảng Nam 2022
9 Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 2022
10 Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022 2021
11 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2021 2021
12 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 30/6/2021) 2021
13 Công khai tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021 2021
14 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 31/3/2021) 2021
15 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021 2021
16 Báo cáo nợ vay năm 2020 2021
17 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Nam 2021
18 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Quảng Nam 2021
19 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Quảng Nam 2020