Tìm kiếm

Tìm thấy 8 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021 2021
2 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 31/3/2021) 2021
3 Công khai tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021 2021
4 Báo cáo nợ vay năm 2020 2021
5 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Nam 2021
6 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 30/6/2021) 2021
7 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Quảng Nam 2021
8 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Quảng Nam 2020