Tìm kiếm

Tìm thấy 18 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của tỉnh Quảng Nam 2023
2 Báo cáo Công khai Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021 2022
3 Báo cáo Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023 2022
4 Tình hình quản lý, sử dụng và công khai tài sản công năm 2021 của tỉnh Quảng Nam 2022
5 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 2022
6 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Quảng Nam 2022
7 Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 2022
8 Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022 2021
9 Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 2021
10 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2021 2021