Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022
Tiêu đề Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022
Mô tả ngắn UBND tỉnh có báo cáo 234/BC-UBND ngày 7/12/2021 về báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022.
Tải về

Nội dung liên quan