Báo cáo Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023
Tiêu đề Báo cáo Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023
Mô tả ngắn Ngày 08/12/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành báo cáo số 230/BC-UBND về việc Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023
Tải về

Nội dung liên quan