Báo cáo Công khai Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
Tiêu đề Báo cáo Công khai Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
Mô tả ngắn Báo cáo số 246/ BC-UBND ngày 30/12/2022 về việc Công khai Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
Tải về

Nội dung liên quan