Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2021

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch 144/KH-UBND về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, Nhân dân để triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...