Triển khai toàn diện, thúc đẩy Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 04, ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vừa qua, tỉnh đã tổ chức ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT thúc đẩy CĐS tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.