Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2039/KH-UBND triển khai tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: phấn đấu trên 80% cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các Sở, Ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh; các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Trên 80% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương, cán bộ Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Hằng năm, các chủ trương của Đảng, chính sách, văn bản pháp luật mới của Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền gồm: tuyên truyền sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế để nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các Bộ, ngành trung ương và địa phương về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh (trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật của Nhà nước) gắn với phát triển kinh tế, các mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuyên truyền các khu kinh tế - quốc phòng; các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh.Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai các giải pháp cụ thể như: chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản tại địa phương việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho các đối tượng. Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến cán bộ, công chức và người dân qua hệ thống thông tin cơ sở.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản tại địa phương việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bản tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị mình để góp phần đạt được mục tiêu của Kế hoạch./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...