Tình hình thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Tại cuộc họp với UBND tỉnh vào sáng ngày 17/8, Chi cục Bảo vệ môi trường đã báo cáo một số kết quả thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả rà soát, hiện có 06/07 khu công nghiệp đi vào hoạt động có hồ sơ môi trường và có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; 05/07 KCN đã hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc online kết nối truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT. Đối với các làng nghề, làng nghề truyền thống, trong quá trình hoạt động sản xuất đều có phát sinh chất thải nhưng chưa được đầu tư hạ tầng, chủ yếu thải trực tiếp ra môi trường. Hiện nay toàn tỉnh cũng chỉ có 03 thành phố Tam Kỳ, Hội An và Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa có công trình trạm xử lý nước thải  đã đi vào vận hành chính thức, tuy nhiên tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải chỉ ước đạt khoảng 10,6%...

Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã triển khai nghiêm ngặt công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải đối với cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; kiểm soát hoạt động nhập khẩu phế liệu và bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chủ trì thực hiện điều tra đánh giá và lập phương án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường để thực hiện dự án xử lý các điểm tồn lưu thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, tính đến 2020, có 197/241 xã, phường, thị trấn tổ chức thu gom, đạt tỷ lệ 82%. Một số địa phương đã và đang triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. Công tác xử lý CTR hiện tập trung tại 3 khu tập trung và các bãi rác quy mô nhỏ ở các huyện miền núi; hiện đã cấp phép và triển khai 02 dự án là Bắc Quảng Nam, xã Cẩm Hà- Hội An và đang quy hoạch khu xử lý Nam Quảng Nam. Công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại được thực hiện bởi 02 đơn vị trên địa bàn và 08 đơn đơn vị ngoài tỉnh. Ước tính khối lượng thu gom, xử lý đạt khoảng 70% và chất thải rắn y tế nguy hại đạt khoảng 96%.

Tin liên quan