Hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực phong tỏa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2409/QĐ-UBND, ngày 23/8/2021 về ban hành hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực phong tỏa.

Đối với chất thải phát sinh từ nhà/phòng có trường hợp mắc COVID-19 (F0) 

Phân loại chất thải: Tất cả các loại rác thải phát sinh của nhà/phòng có trường hợp mắc COVID19 (F0) phải được coi là chất thải lây nhiễm. Rác thải được thu gom vào túi màu vàng, buộc chặt miệng túi và cho vào một túi màu vàng khác, tiếp tục buộc chặt miệng túi. Các túi màu vàng đều phải dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

Thu gom chất thải: Thu gom túi đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ nhà/phòng có trường hợp mắc COVID-19 (F0) vào thùng thu gom chất thải có màu vàng, bên ngoài thùng có biểu tượng cảnh báo chất gây bệnh, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Thùng thu gom chất thải phải có thành cứng, có bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. - Thu gom thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ nơi lưu giữ tạm thời về khu lưu giữ tập trung trong khuôn viên của Cơ sở y tế ít nhất 02 lần/ngày hoặc khi cần; trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. 

Vận chuyển, xử lý chất thải: Vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 bằng một trong các biện pháp sau: Ưu tiên xử lý tại Cơ sở y tế: xử lý ngay trong ngày bằng lò đốt chất thải rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp chất thải lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Trường hợp Cơ sở y tế không có chức năng xử lý chất thải y tế, ưu tiên vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để xử lý ngay trong ngày tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng hoặc các phương tiện khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trong quá trình vận chuyển, thùng đựng chất thải luôn được đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải. Trong quá trình thực hiện phải khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Đối với chất thải phát sinh từ nhà/phòng cách ly người tiếp xúc gần (F1)

Phân loại chất thải: Trước cửa nhà/phòng cách ly người tiếp xúc gần (F1) có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Chất thải gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng phát sinh trong nhà/phòng cách ly người tiếp xúc gần (F1) đựng trong thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu vàng để đựng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trường hợp người thuộc đối tượng F1 xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì tất cả chất thải trước cửa và trong nhà/phòng cách ly và người tiếp xúc gần (F1) phải được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Hết thời gian cách ly, nếu người thuộc đối tượng F1 không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì thu gom túi đựng chất thải và xử lý như chất thải thông thường. - Các chất thải khác (bao gồm cả chất thải nguy hại không lây nhiễm) thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015, số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019; của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 36/2015/TTBTNMT ngày 30/6/2015 và các văn bản khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện phải khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thu gom chất thải lây nhiễm: Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm. Thùng thu gom chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. Trong quá trình thực hiện phải khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. - Thu gom riêng thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ nhà/phòng cách ly của người thuộc đối tượng F1 từ khu lưu giữ chất thải tạm thời về khu lưu giữ tập trung trong khuôn viên của Cơ sở y tế ít nhất 02 lần/ngày hoặc khi cần; trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. 

Vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm: Ưu tiên vận chuyển thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2 đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng để xử lý trong ngày. Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤTTHẢI CÓ NGUY CƠCHỨA SARSCoV-2”. Trong quá trình vận chuyển, thùng đựng chất thải luôn được đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải. Trong quá trình thực hiện phải khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với chất thải phát sinh từ nhà/phòng cách ly người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)

Chất thải phát sinh từ nhà/phòng cách ly người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) bao gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng thải bỏ của người được cách ly phải được bỏ vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi, sau đó bỏ vào thùng đựng chất thải có lót túi, có nắp đậy kín đặt ở trong phòng của người được cách ly. Trong thời gian cách ly, nếu người thuộc đối tượng F2 xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 phải thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thu gom tất cả các loại chất thải phát sinh từ phòng cách ly của người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 để vận chuyển, xử lý như đối với chất thải lây nhiễm nêu tại điểm 1, mục 1, phần B Hướng dẫn này. Hết thời gian cách ly, nếu người thuộc đối tượng F2 không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2 thì thu gom túi đựng chất thải và xử lý như chất thải thông thường. Các chất thải khác (bao gồm cả chất thải nguy hại không lây nhiễm) thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015, số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019; của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30/6/2015 và các văn bản khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện phải thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tin liên quan