Đánh giá kết quả thực hiện đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam từ năm 2012 đến năm 2020

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết Đề án quản lý chất thải rắn (CTR) nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và đẩy mạnh thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn được UBND tỉnh ban hành năm 2012 nhằm triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom rác thải, giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng NTM. Đây là bước ngoặt, chuyển biến mới trong bối cảnh lúc bấy giờ. Qua 8 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc mạnh mẽ đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, sự tích cực tham gia đồng hành của nhân dân, đã đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, kết quả rõ nét nhất là tạo được sự chuyển biến nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn khu dân cư xanh sạch đẹp; mang lại cảnh quan môi trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng cao hơn. 

Cùng với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, các địa phương đã đầu tư trang thiết bị phục vụ thu gom rác thải, xây dựng điểm tập kết rác, trạm trung chuyển và bể chứa rác thải nguy hại đồng ruộng; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động nhân dân tham gia Đề án trên địa bàn. Để hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển CTR phục vụ Đề án, UBND tỉnh cũng đã đầu tư thêm 12 xe chuyên dụng với tổng kinh phí khoảng 26,9 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn ban đầu, theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các huyện, kinh phí cấp huyện, xã hỗ trợ cho công tác quản lý CTR vùng nông thôn gần 81 tỷ đồng.

Đến nay toàn tỉnh có 179/193 xã trong lộ trình đã thực hiện phương án quản lý CTR trên địa bàn (đạt 93%); trong đó có 176 xã đang duy trì phương án với tổng số thôn được tổ chức thu gom CTR là 911/966 thôn (đạt 94%), tổng số hộ tham gia 246.004/310.517 hộ (đạt 79%) và trong số 179 xã đang thực hiện Đề án thì có 152 xã đã triển khai thu gom CTR trên toàn địa bàn (đạt 85%). Theo số liệu báo cáo của các địa phương tổng số tiền phí vệ sinh thu được khoảng 143,35 tỷ đồng.

Đối với rác thải nguy hại trên đồng ruộng, các huyện miền núi như: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn chủ yếu canh tác lúa nương theo phương pháp truyền thống hầu như không phát sinh hoặc phát sinh rất ít rác thải nguy hại đồng ruộng. Các địa phương còn lại, lắp đặt bi chứa rác thải nguy hại đồng ruộng trên các cánh đồng, thường vào cuối mùa vụ thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển đưa đi xử lý và chi trả kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường. Số lượng các xã đã chuyển giao rác thải nguy hại đồng ruộng đưa đi xử lý tăng qua các năm  từ 27 xã (năm 2013) đến nay đã tăng lên 123 xã. Trong đó, Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam là đơn vị thu gom, xử lý chính cho 11 huyện, thành phố và năm 2018 đã xử lý cho 105 xã của 10 huyện, thành phố). Tổng khối lượng rác thải nguy hại đồng ruộng mà Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam đã thu gom, xử lý tăng lên đáng kể với tổng khối lượng từ năm 2013 đến năm 2020 là 89.305 kg.

 

 

Tin liên quan