Thông báo tiếp nhận công chức, viên chức về làm việc tại UBND huyện Thăng Bình

UBND huyện Thăng Bình vừa ban hành Thông báo 771/TB-UBND ngày 23/9/2021 về việc thông báo tiếp nhận công chức, viên chức về làm việc tại UBND huyện Thăng Bình.

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế công chức, viên chức hiện có tại UBND huyện và nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức để giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND huyện Thăng Bình thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Thăng Bình. Cụ thể, tiếp nhận 01 công chức về làm việc tại Phòng Kinh tế và 01 công chức về làm tại phòng Hạ tầng huyện và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; tiếp nhận 05 viên chức về làm việc tại Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Thăng Bình.

Xem chi tiết tại đây: Thông báo; Phụ lục 1; Phụ lục 2

Tin liên quan