Ứng dụng CNTT, bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính phủ số, chính quyền số và và bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2022

Mục tiêu kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mặng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT; cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, cụ thể: Tăng cường ứng dụng CNTT tại Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở nhằm tăng hiệu quả hoạt động, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động. Xây dựng, phát triển Chính phủ số/chính quyền số của Sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của 

Sở, chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển Chính phủ số. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Sở liên thông với nhau, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Sở với các ở, Ban, ngành và địa phương. Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Tăng cường, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa đảm bảo tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, văn bản điện tử; Mở rộng kết nối liên thông việc gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị thuộc Sở trên hệ thống VPĐT với trục liên thông văn bản quốc gia và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố. 

Các chỉ tiêu cụ thể: Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; 50% tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến; 

40% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền số được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ sở; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan nhà nước. 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý, trao đổi trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Phát triển Chính phủ Số/Chính quyền số để giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triến kinh tế - xã hội, bao gồm các mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, phát triển ở các lĩnh vực quản lý đảm bảo đạt tối thiếu 30% dữ liệu số. Bảo đảm an toàn thông tin theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; diễn tập, ứng cứu, khắc phục sự cố;...: 

70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ; 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan (bao gồm cả các đơn vị, tổ chức nhà nước trực thuộc) được tuyên truyền.

File đính kèm: Kế hoạch

 

Tin liên quan