Ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên.

Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy được quy định rõ như sau: Trung tâm Chỉ huy hoạt động theo nguyên tắc mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng, thực hiện chế độ chỉ đạo trực tiếp; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID19 đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh; được quyết định, xử lý ngay tất cả các vấn đề cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, sau đó báo cáo lại Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trung tâm Chỉ huy thực hiện chế độ thường trực để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và thành viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền. Sở Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu về chuyên môn, nghiệp vụ cho Trung tâm Chỉ huy.

Văn phòng UBND tỉnh là Văn phòng thường trực của Trung tâm Chỉ huy, được bố trí địa điểm tại Hội trường số 2, tầng 2, trụ sở UBND tỉnh; phân công cán bộ trực thường xuyên 24/24 để tiếp nhận thông tin, báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng chỉ đạo xử lý kịp thời. Đường dây nóng của Trung tâm Chỉ huy: 02353852740; 0914146135.

Văn phòng thường trực Trung tâm Chỉ huy được yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, báo cáo và hỗ trợ các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các Tiểu ban thuộc Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam Trung tâm chỉ huy gồm có 06 Tiểu ban trực thuộc gồm Tiểu ban Truyền thông; Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; Tiểu ban Cách ly; Tiểu ban Tài chính, hậu cần; Tiểu ban Giám sát; Tiểu ban Điều trị. Các Tiểu ban có trách nhiệm giúp việc cho Trung tâm Chỉ huy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

File đính kèm: Phân công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm chỉ huy, Quy chế làm việc của Trung tâm chỉ huy.

Tin liên quan