Phước Sơn lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện

UBND huyện Phước Sơn có thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn đã hoàn thiện dự thảo “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phước Sơn”, nhằm đảm bảo phương án Quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hiệu quả, UBND huyện thông báo tới các tổ chức, cá nhân nội dung dự thảo “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cùa huyện Phước Sơn” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: https://www.quangnam.gov.vn) và của huyện Phước Sơn (địa chỉ: https://phuocson.quangnam.gov.vn) để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ lấy ý kiến gồm: - Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phước Sơn, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phước Sơn.

Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến tại hòm thư điện tử của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn (địa chỉ: tainguyenphuocson@gmail.com) hoặc gửi văn bản trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn (Địa chỉ: 48 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Thời gian lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phước Sơn là 30 ngày kể ngày Thông báo này ký, ban hành.

File đính kèm: Dự thảo Báo cáo thuyết minh; Danh mục công trình, dự án trong kỳ quy hoạch; Thông báo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy hoạch; Bản đồ Quy hoạch.

Tin liên quan