Công khai thông tin nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà My vừa có Thông báo 1199/TB-UBND, ngày 26/11/2021 về việc công khai thông tin nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia trực tiếp từ các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, UBND huyện đã tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bắc Trà My. Nay UBND huyện Bắc Trà My Thông báo công khai thông tin nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bắc Trà My trên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: https://www.quangnam.gov.vn và huyện Bắc Trà My tại địa chỉ: http://bactramy.quangnam.gov.vn để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Hồ sơ lấy ý kiến gồm: Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Bắc Trà My; Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ 2021 – 2030; Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bắc Trà My.

Hình thức đóng góp ý kiến: Mọi thông tin đóng góp xin gửi về địa chỉ email: Trungbactramy@gmail.com hoặc gửi văn bản trực tiếp cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My tại địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Bắc Trà My, thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My. 

Thời hạn góp ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải.

File đính kèm: Thông báo

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...