Nâng cao nhận thức chuyển đổi số

Vừa qua, UBND tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần FPT tổ chức Hội nghị trực tuyến nâng cao nhận thức chuyển đổi số. Các đồng chí: Phan Việt Cường- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì, cùng sự tham dự của Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhận định: Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số. 

“Các chủ trương, chính sách về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia đã được xác định tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa khẳng định, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và thực hiện chuyển đổi số quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng” đồng chí Phan Việt Cường- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết thêm.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bước đầu đạt được kết quả tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Hạ tầng mạng viễn thông đã phủ rộng từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đảng, nhà nước. Đã triển khai thống nhất, đồng bộ các ứng dụng chung cơ bản của Chính quyền điện tử như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Qoffice, hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số... kết nối liên thông dữ liệu giữa các cấp, thúc đẩy trao đổi, sử dụng văn bản điện tử và hình thành môi trường làm việc qua mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Bước đầu tạo lập nền tảng về hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng tại các đơn vị. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả.… 

Tại hội nghị lần này, các đại biểu đã được nghe Ông Trương Gia Bình- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT thuyết giảng về “Chiến tranh nhân dân, chuyển đổi số và cuộc chiến chống Covid-19” và cùng nhau bàn luận về các hoạch định nhằm phát triển chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến. 

Tin liên quan