Quảng Nam ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3570/QĐ-UBND, ngày 4/12/2021 ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh.

Quảng Nam ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh.

Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Tiêu chí du lịch xanh trong một số loại hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm: Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho khách sạn; Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay); Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho khu nghỉ dưỡng; Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho doanh nghiệp lữ hành; Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho điểm du lịch dựa vào cộng đồng; Bộ Tiêu chí du lịch xanh dành cho điểm tham quan. 

Phạm vi áp dụng: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thời gian: 03 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam được chia thành các chủ đề bền vững chính, mỗi chủ đề bao gồm một số tiêu chí được chỉ định, đi cùng với các chỉ số để đo lường, định lượng.

Tùy theo loại hình, các chủ đề trong bộ tiêu chí này có thể gồm: quản lý môi trường chung, quản lý điện năng, quản lý nước, quản lý nước thải, quản lý chất thải rắn, quản lý chất lượng không khí và kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn, hỗ trợ cộng đồng địa phương, an toàn, hỗ trợ kinh tế địa phương, phát triển mối quan hệ với điểm đến, xây dựng và quản lý sản phẩm du lịch bền vững...

Xem thêm: Thông tin Đà Nẵng.

Các bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) trên cơ sở tham khảo 25 bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ, cũng như điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Các đơn vị du lịch đạt tiêu chuẩn du lịch xanh sẽ được thể hiện bằng biểu tượng lá húng quế với 3 cấp độ. Trong đó, cấp độ cao nhất sẽ có 3 lá húng quế khi đơn vị đáp ứng từ 90% số tiêu chí trở lên.

UBND tỉnh giao Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động du lịch áp dụng, thực hiện các Bộ Tiêu chí du lịch xanh theo quy định này tại các cơ sở du lịch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm, đột xuất đánh giá kết quả, những vấn đề vướng mắc, phát sinh để gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam triển khai các Bộ Tiêu chí du lịch xanh đến các cơ sở du lịch để áp dụng, thực hiện đạt kết quả.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Quảng Nam trong việc hướng dẫn thực hiện/áp dụng các Bộ Tiêu chí du lịch xanh tại các cơ sở hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện, những vướng mắc phát sinh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Cuối năm 2023, tổ chức sơ kết; cuối năm 2024, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Tham khảo: Du lịch Tân Trào; Văn Hoá Nghệ Thuật

 

Tin liên quan